Regulamin

Regulamin Kursów Tutoria ONLINE oferowanych w sklepie www.tutoria.com.pl/sklep/ Wyjaśnienie pojęć użytych w Regulaminie dla Klienta Kursów Tutoria ONLINE:

 1. Zleceniobiorca –Ewelina Przyłucka TUTORIA z siedzibą 80-180 Jankowo Gdańskie, Mokra 25, REGON: 220954137 NIP: 957-080-39-24
 2. Zleceniodawca – Klient, który dokonał zakupu Pakietu Lekcji za pośrednictwem sklepu internetowego https://tutoria.com.pl/sklep

§1. Zasady Współpracy:

 • Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia Zleceniodawcy indywidualnego nauczyciela z dostępem do komputera i stałego łącza internetowego umożliwiającego prowadzenia zajęć ONLINE.
 • Każdy nauczyciel ma ze Zleceniobiorcą podpisaną umowę o zakazie konkurencji, która nie pozwala mu na prowadzenie zajęć z osobami, które korzystają lub korzystały z usług Zleceniobiorcy.
 • W przypadku czasowej niemożności prowadzenia zajęć przez nauczyciela Zleceniobiorca wyznacza na wniosek Zleceniodawcy zastępstwo.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach zarówno Zleceniobiorca jak i Zleceniodawca mogą dokonać zmiany nauczyciela.
 • Zajęcia odbywają się zgodnie z wykupionym przez Zleceniodawcę Pakietem Lekcji w terminie określającym termin ważności Pakietu.
 • Strony zastrzegają sobie prawo do ustalania terminu poszczególnych lekcji w ramach wykupionego Pakietu Lekcji w porozumieniu na bieżąco tj. z lekcji na lekcję .
 • Uczestnik kursu zobowiązuje się do powiadomienia swojego nauczyciela o konieczności odwołania zajęć w terminie nie przekraczającym 180 minut przed zaplanowaną lekcją. W przypadku zachowania tego terminu zajęcia zostaną przesunięte na inny termin uzgodniony przez strony, w czasie trwania kursu. W przypadku naruszenia tego warunku zajęcia nie ulegają przesunięciu, a Zleceniodawca pokrywa koszt zajęć.
 • Program, zakres zagadnień realizowanych podczas lekcji w ramach Pakietu Lekcji jest uzgadniany indywidualnie pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą

§2. Wynagrodzenie: .

 • W momencie wykupienia Pakietu Lekcji Zleceniodawca jest zobowiązany do jednorazowej wpłaty na rzecz Zleceniobiorcy całości  wskazanej kwoty za pośrednictwem sklepu internetowego https://tutoria.com.pl/sklep/
 • Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Zleceniobiorcy.
 • Zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług kursy są zwolnione z podatku VAT. W przypadku opodatkowania tego typu usług podatkiem VAT wysokość opłaty za kurs zostanie podwyższona o stawkę podatku VAT od dnia jego obowiązywania. Zmiana taka nie jest rozumiana jako zmiana warunków umowy pomiędzy stronami.

§3. Okres obowiązywania współpracy:

 • Pakiet Lekcji ma ważność terminem określonym w opisie Pakietu. Współpraca w ramach pakietu ustaje w momencie wykorzystania przez Ucznia wszystkich lekcji określonych Pakietem lub po zakończeniu obowiązywania terminu ważności Pakietu.

§4. Odstąpienie od umowy (Zakupu usługi):

 • Zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta z dn. 30.05.2014 roku Zleceniodawca ,który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od daty jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny . Jako zawarcie umowy rozumie się dokonanie zakupu poprzez sklep www.tutoria.com.pl/sklep/.
 • Zleceniodawca może odstąpić od umowy, składając Zleceniobiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zleceniodawca może dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zleceniobiorcy – info@tutoria.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres 80-180 Jankowo Gdańskie ul. Mokra 25
 • Zleceniobiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Zleceniodawcy potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa wyżej.
 • Zleceniobiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zleceniodawcy o odstąpieniu od umowy, zwrócić Zleceniodawcy wszystkie dokonane przez niego płatności z potrąceniem kwoty należnej za Lekcje zrealizowane do momentu odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia – ilości zrealizowanych lekcji, z uwzględnieniem uzgodnionej ceny Pakietu Lekcji.

§5. Ochrona danych osobowych:

 • Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z   Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE oraz  ustawą o ochronie danych osobowych przez Ewelina Przyłucka TUTORIA, będącego Administratorem tych danych  na potrzeby wynikające z Umowy, w szczególności w celu oraz w zakresie związanym z zawarciem, wykonaniem, rozwiązaniem Umowy oraz celach marketingowych, promocyjnych i reklamy usług świadczonych przez Zleceniobiorcę drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j . Dz.U. Z 2017r. Poz 1219) oraz za pośrednictwem połączeń telefonicznych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r.-Prawo telekomunikacyjne (t.j.Dz.U. Z 2017 r. Poz 1907 ze zm.)
 • Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie  swoich danych osobowych przez osoby i podmioty współpracujące ze Zleceniobiorcą/ Administratorem danych w zakresie związanym z zawarciem, wykonywaniem, rozwiązaniem Umowy.
 • Zleceniodawca potwierdza, iż został poinformowany o tym, iż jego dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Umowy oraz po jej wygaśnięciu przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów, a następnie trwale usunięte.
 • Zleceniodawca oświadcza, iż został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usuwania, nadto prawie pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Zleceniodawca ma prawo wniesienia skargi do GIODO, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.